Privacy Policy

Factor-W interieurontwerp hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy Policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Factor-W interieurontwerp houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

Als Factor W interieurontwerp zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons Privacy Policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.


  1. VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS VAN KLANTEN OF LEVERANCIERS

Persoonsgegevens van klanten of leveranciers worden door Factor-W interieurontwerp verwerkt ten behoeve van de volgende doelstellingen:

Voor bovenstaande doelstellingen kan Factor-W interieurontwerp de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 

  1. VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS VAN PROSPECT, STAKEHOLDER-/LOBBYCONTACTEN EN OF GEÏNTERESSEERDEN

Persoonsgegevens van prospects, stakeholder-/lobbycontacten en/of geïnteresseerden worden door Factor-W interieurontwerp verwerkt ten behoeve van de volgende doelstellingen:

Voor de bovenstaande doelstellingen kan Factor-W interieurontwerp de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 

  1. VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS VAN NIEUWSBRIEF ABONNEES

Persoonsgegevens van Nieuwsbrief abonnees worden door Factor-W interieurontwerp verwerkt ten behoeve van de volgende doelsteling:

Voor bovenstaande doelstelling kan Factor-W interieurontwerp de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 

  1. VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS VAN MEDEWERKERS

Persoonsgegevens van medewerkers worden door Factor-W interieurontwerp verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling:

Voor de bovenstaande doelstelling kan Factor-W interieurontwerp de volgende gegevens van u vragen:

 Uw persoonsgegevens worden door Factor W interieurontwerp opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking gedurende de periode dan men een contract heeft en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.

 

  1. VERSTREKKING AAN DERDEN

De gegevens die u aan Factor W interieurontwerp geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van alle hierboven beschreven doeleinden.

Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan een andere partij verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht is toegestaan. 
Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons) gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn wij dan ook verplicht deze gegevens te verstrekken. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

BINNEN DE EU
Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU

MINDERJARIGEN
Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijk toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

BEWAARTERMIJN
Factor W interieurontwerp bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

BEVEILIGING
Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking. Zo hebben wij bijvoorbeel de volgende maatregelen genomen:

 

RECHTEN OMTRENT UW GEGEVENS 

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegevens werlke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze medewerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan verneomde verzoeken.

Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

KLACHTEN

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hiervoor direct contact metn ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.


VRAGEN

Als u naar aanleiding van ons Privacy Policy nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met ons op via het contactformulier op onze website.

SITEMAP | CONTACT | ALGEMENE VOORWAARDEN | DISCLAIMER | PRIVACY POLICY