Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN

Van Factor-W interieurontwerp
Hierna te noemen: Opdrachtnemer

Artikel 1: Algemeen

Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders wordt overeengekomen, zijn deze voorwaarden van toepassing op al onze offertes, opdrachten, facturen en overige met ons afgesloten overeenkomsten. Toepasselijkheid van algemene voorwaarden van opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

 

Artikel 2: Definitie

2.1 Onder Opdrachtgever worden in deze algemene voorwaarden verstaan bedrijven, (overheid-) instellingen, verenigingen, stichtingen en particulieren, allen in de ruimste zin van het woord.

2.2 Opdrachtnemer, Factor-W interieurontwerp, gevestigd te Huissen en bij de Kamer van Koophandel ingeschreven onder nummer 73476196, tevens gebruiker van deze algemene voorwaarden.

Artikel 3: Offertes en aanvaarden van de opdrachten
3.1 Alle offertes zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte het tegendeel wordt vermeld.

3.2 In geval van een niet-vrijblijvende offerte is de offertetermijn 20 dagen vanaf de dag waarop de offerte is gedateerd, tenzij in de offerte uitdrukkelijk anders wordt vermeld.

3.3 Een bij Factor-W interieurontwerp geplaatste opdracht leidt eerst tot een opdrachtbevestiging en een aanbetaling van 20% over het totaalbedrag incl. 21% btw. Pas als de opdrachtbevestiging ondertekent in bezit is van Factor-W interieurontwerp en de aanbetaling is bijgeschreven op de betaalrekening, kan met de opdracht worden gestart.

3.4 Het aanbod van Opdrachtnemer omvat nimmer de uitvoering van een door haar opgesteld interieurplan. Begeleiding bij de uitvoering van een plan staat los van de levering van een plan. Of de uitvoering van een plan plaatsvindt is de keuze van de Opdrachtgever.

3.5 Indien na aanvaarding van het aanbod blijkt dat Opdrachtgever gewijzigde of aanvullende wensen heeft of dat voor een behoorlijke uitvoering van het aanbod een wijziging in het aanbod nodig is, zullen partijen tijdig in overleg treden om de opdracht te wijzigen of aan te vullen, waarbij Opdrachtnemer haar prijs en levertijd daarop aan mag passen.


Artikel 4: Uitvoering van de opdracht
4.1 Opdrachtnemer zal de opdracht naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.

4.2 Indien en voor zover een goede uitvoering van de opdracht dit vereist, heeft Opdrachtnemer het recht derden bij de uitvoering van de opdracht in te schakelen voor zover dit in de begroting past. Als hierdoor overschrijding van de begroting ontstaat is eerst instemming van de opdrachtgever vereist.

4.3 De Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Opdrachtnemer aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de opdracht, tijdig aan Opdrachtnemer worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de opdracht benodigde gegevens niet tijdig aan Opdrachtnemer zijn verstrekt, heeft Opdrachtnemer het recht de uitvoering van de opdracht op te schorten en/of de uit de vertraging voorvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de Opdrachtgever in rekening te brengen.

4.4 Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Opdrachtnemer is uitgegaan van door de Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij de onjuistheid of onvolledigheid voor haar bekend behoorde te zijn.

4.5 De opdracht zal zoveel mogelijk worden uitgevoerd binnen de in de opdrachtbevestiging opgegeven termijn en bij gebreke daarvan binnen redelijke termijn. Opgegeven termijnen zijn geen fatale termijnen, tenzij uitdrukkelijk anders door de opdrachtgever bedongen.

4.6 Zover termijnoverschrijdingen niet te wijten zijn aan fouten, die een zorgvuldig werkende ontwerpstudio had behoren te voorkomen, heeft de opdrachtgever geen recht zijn betaling op te schorten.

 

Artikel 5: Aansprakelijkheid
5.1 Opdrachtnemer is alleen aansprakelijk voor gebreken in de prestatie, voor zover die gebreken door een gemiddeld interieurontwerper en interieurstyliste in de zorgvuldige uitoefening van zijn beroep voorkomen had dienen te worden en zover zij het gevolg zijn van opzet of grove schuld van de kant van Opdrachtnemer.

5.2 Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor personen of zaken waarvan zij zich bij het uitvoeren van de opdracht bedient.

5.3 Indien projectbegeleiding is overeengekomen, is Opdrachtnemer, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, uitdrukkelijk slechts een tussenpersoon, waarbij zij niet namens Opdrachtgever overeenkomsten met derden zal sluiten of anderszins juridisch namens Opdrachtgever zal optreden. Tenzij anders overeengekomen bestaat projectbegeleiding uit advisering, het zoeken en aandragen van mogelijke leveranciers, het opvragen van offertes en communicatie met uitvoerders.

5.4 Opdrachtgever is ten alle tijden verantwoordelijk en aansprakelijk voor de aanvaarding van aanbiedingen van derden, controleren en accorderen van werk van derden en controleren van bestellingen en leveringen. Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor onjuiste opdrachten aan derden of fouten in werk of leveringen van derden.

5.5 Voor zover Opdrachtnemer tekeningen aanlevert, zijn dit nimmer werktekeningen of bouwtekeningen. Tekeningen van Opdrachtnemer zijn bestemd ten behoeve van het interieurontwerp en bieden een ideaalbeeld en sfeerimpressie. De tekeningen zijn niet gemaakt ten behoeve van de uitvoering van enige bouwwerkzaamheden.

5.6 Opdrachtnemer is geen architect of bouwkundige en adviseert daarom nimmer over technische haalbaarheid en uitvoering van een interieurplan, althans haar uitspraken hierover vervangen nimmer de adviezen van architecten of bouwkundigen. Opdrachtgever is verantwoordelijk voor het betrekken van derden met betrekking tot verbouwing, maatvoering en technische haalbaarheid van het door Opdrachtnemer opgestelde interieurplan of interieuradvies.

5.3 Opdrachtnemer staat er niet voor in dat haar prestaties voldoen aan de wettige normen en heeft geen toetsingsplicht te dien aanzien, tenzij die normen uitdrukkelijk in de opdracht zijn genoemd.

5.4 De Opdrachtgever heeft alle regres op Opdracht voor schade, waardoor de opdrachtgever bij gerechtelijke vonnis aansprakelijk is gesteld en die het gevolg is van gebreken waarvoor Opdrachtnemer krachtens dit artikel jegens opdrachtgever aansprakelijk is en tot in 5.6 bepaald maximum.

5.5 De opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer van aanspraken door derden als gevolg van gebreken in de prestatie, die de aansprakelijkheid t.a.v. de opdrachtgever te boven gaan.

5.6 In afwijking van de regelen uit het Burgerlijk Wetboek met betrekking tot aansprakelijkheid is Opdrachtnemer, behoudens bij opzet of grove schuld, onder geen enkele omstandigheid voor meer aansprakelijk dan het totaal aan voor de opdracht betaalde honorarium, of indien de verzekering de schade dekt, tot de uitgekeerde som. Bij opdrachten met een langere looptijd is de schade beperkt tot het over de laatste zes maanden verschuldigde honorarium. 

5.7 Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van opzet of grove schuld van werknemers.

5.8 Elke aansprakelijkheid verjaart een jaar na het leveren van de prestatie.

5.9 Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor direct of indirecte schade of gevolgschade, doordat zij bij de uitvoering is uitgegaan van onjuiste of onvolledige informatie of onjuistheden in de opdracht.

5.10 In het geval van fouten in de uitvoering van de opdracht, althans indien er schade is ontstaan aan de zijde van Opdrachtgever, dient Opdrachtnemer telkens in de gelegenheid te worden gesteld deze schade te beperken of ongedaan te maken.


Artikel 6: Gebruik van de prestatie
6.1 Tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen, heeft de Opdrachtgever niet het recht het ontwerp, zijnde het resultaat van de gegeven opdracht, binnen de EU te exploiteren.

6.2 Opdrachtnemer heeft en houdt het auteursrecht op alle door haar geleverde tekeningen, schetsen, interieurplannen, projectplannen, sfeerimpressies en andere werken van intellectuele eigendom. Opdrachtgever mag deze werken enkel met derden delen om de uitvoering van een plan mogelijk te maken.

6.3 Opdrachtnemer heeft het recht de resultaten te publiceren voor eigen promotionele doeleinden, onder vermelding van eigen naam en met vermelding van de naam van de Opdrachtgever.

 

Artikel 7: Betalingsvoorwaarden
7.1 Opdrachtnemer heeft het recht haar honorarium maandelijks in rekening te brengen.

7.2 Tenzij uitdrukkelijk vermeld, worden alle bedragen exclusief 21% btw geoffreerd en inclusief btw gefactureerd.

7.3 Opdrachtnemer heeft het recht haar volledige prestatie op teschorten, zodra en zolang de Opdrachtgever in gebreke geraakt, respectievelijk blijft, aan enige opeisbare betalingsverplichting te voldoen.

7.4 Indien de honorering op enige wijze afhankelijk is gesteld van feiten en omstandigheden, die moeten blijken uit de administratie van de Opdrachtgever, heeft Opdrachtnemer het recht de administratie door een registeraccountant te laten controleren.

7.5 Betalingen dienen binnen tien dagen na factuurdatum, c.q. na het ontstaan van de schuld te geschieden in Euro’s en zonder enige korting of verrekening.

7.6
Bij gebreke van betaling geraakt de Opdrachtgever van rechtswege in verzuim en wordt vanaf dat moment een rente verschuldigd van (het op dat moment geldende wettelijke zakelijke rentepercentage) per maand.

7.7 Opdrachtnemer heeft vanaf het moment van verzuim het recht incasso van de vordering aan derden uit te besteden, of zich door derden te laten bijstaan.

7.8 Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten als gevolg van te late betaling komen voor rekening van de Opdrachtgever en worden gesteld op het door de Orde van Advocaten ten tijde van de invordering bepaalde incassotarief met een minimum van
€ 1.000,-


Artikel 8: Zekerheid
8.1 Voorwaarde tot het aangaan van een overeenkomst met een opdrachtgever is voor Opdrachtnemer de kredietwaardigheid van de Opdrachtgever. Zo haar op welke wijze dan ook omstandigheden bekend worden die twijfel wekken aan de kredietwaardigheid van de Opdrachtgever, heeft Opdrachtnemer het recht direct haar werkzaamheden te staken dan wel zekerheidstelling voor betaling te vorderen.

8.2 Indien de opdrachtgever op enigerlei wijze tegenover Opdrachtnemer in gebreke mocht blijven, alsmede bij aanvraag van surseance van betaling, faillissement, beslaglegging, boedelafstand of liquidatie van zaken van de Opdrachtgever, wordt al hetgeen door hem uit hoofde van enigerlei contract of rechtsverhouding aan Opdrachtnemer verschuldigd is, dadelijk opeisbaar. Opdrachtnemer heeft dan het recht zonder rechtelijke tussenkomst de uitvoering der overeenkomst geheel of ten dele te ontbinden, te hare keuze, zonder dat zij tot enige schadevergoeding gehouden is.

8.3 De Opdrachtgever zal in gebreke zijn door het enkele feit van niet tijdige voldoening aan welke verplichting dan ook die op hem rust jegens Opdrachtnemer.


Artikel 9: Overmacht, opschorting, opzegging en ontbinding
9.1 In een situatie van overmacht is Opdrachtnemer gerechtigd de overeenkomst c.q. rechtsverhouding met de Opdrachtgever, voor zover nog niet uitgevoerd, geheel of gedeeltelijk te annuleren of de uitvoering daarvan op te schorten voor een termijn van maximaal 65 werkdagen.

Onder overmacht wordt verstaan:
1a) In algemene zin: iedere al of niet te voorziene ontwikkeling, ten gevolge waarvan naleving van de opdracht in redelijkheid niet kan worden verlangd.

1b) In specifieke zin: gebrek aan grondhulpstoffen, bedrijfsstoringen, brand, werkstaking, sabotage, uitsluitingen, onlusten, mobilisatie, oorlog, oorlogsgevaar, staat van oorlog, staat van beleg, overstroming, ijsgang, oponthoud van vervoer en maatregelen van overheidswege.

Van overmacht is tevens sprake indien en voor zover Opdrachtnemer voor het uitvoeren van een met haar aangegane overeenkomst afhankelijk is van derden, welke derden voor uitvoering van de door hen met Opdrachtnemer aangegane overeenkomst gerechtigd zijn een beroep op overmacht te doen.

9.2 Bij opschorting van de uitvoering van de overeenkomst door Opdrachtgever, is Opdrachtgever gehouden de hierdoor gederfde winst of geleden verlies aan Opdrachtnemer te vergoeden, op basis van haar gebruikelijke uurtarief. Dit houdt onder meer in dat Opdrachtnemer de voor Opdrachtgever geplande tijd die nu niet gebruikt zal worden, als schade aan Opdrachtgever mag doorberekenen.

9.3 Opdrachten zijn niet opzegbaar, tenzij dit uitdrukkelijk en schriftelijk is overeengekomen.

9.4 In het geval van vroegtijdig beëindigen van de Opdracht, naar keuze van de Opdrachtgever, dient Opdrachtgever nadat de uitvoering reeds is aangevangen, alle reeds bestede uren en gemaakte kosten van Opdrachtnemer te vergoeden. In het geval vooraf een vaste vergoeding of projectprijs is overeengekomen geldt voorgaande met een minimum van 50% van het totaal van de overeengekomen vaste vergoeding.

 

Artikel 10: Nadere bepalingen, toepasselijk recht, geschillen.
10.1 Alle met een of meer van deze voorwaarden strijdende condities zijn nietig, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.

10.2 Op alle rechtsverhoudingen tussen Opdrachtnemer en derden is het Nederlands recht van toepassing.

10.3 Alle geschillen voortvloeiende uit rechtsverhoudingen tussen Opdrachtnemer en derden worden bij uitsluiting berecht door de bevoegde rechter te Nederland (Arnhem).

10.4 Eventuele nietigheid van een of meer bepalingen doet niets af aan geldigheid van overige voorwaarden.

 

SITEMAP | CONTACT | ALGEMENE VOORWAARDEN | DISCLAIMER | PRIVACY POLICY